Error: Contact form not found.

+996 772 251 700

Жекече (индивидуалдуу) сабактар

Ошондой эле Француз альянсы француз жана орус тилдерин чет тили катары үйрѳнүүгѳ жекече сабактарды сунуштайт. Сабактарды ошол эки дисциплина боюнча атайын даярдыктардан ѳткѳн дипломдуу окутуучулар ѳтүшѳт.

Жекече сабактар жаш куракка жана тилди билүү деңгээлине карабай, бардыгына ылайык келет. Мындай форматта окутуучу тарабынан жекече мамиле жана толук кѳңүл бѳлүүсүнѳ кепилдик берилет.
Ѳзүңүзгѳ ыңгайлуу күндү жана саатты, ошондой эле сабактын форматын (Альянстын кеңсесинде оффлайн же үйүңүздѳ  онлайн, же гибриддик формат) тандап, сизге ыңгайлуу темпте окуу жүргүзүлѳт.

Сабактардын мазмуну ѳзү эле толук жана жетиштүү, параллелдүү жеке сабактардан тышкары топтук курстарга барса болот же француз тилин үйрѳнүү үчүн Orthodidacte жана Frantastique сыяктуу онлайн платформаларда окууну улантса болот.

Жекече сабакка арыз катты кайда калтырууга болот:
Номер боюнча (WhatsApp): + 996 772 251700
Электрондук почтага: af.bichkek@gmail.com
https://forms.gle/xQVsj3vJozMJhp119

https://forms.gle/xQVsj3vJozMJhp119

Курстарга жазылуу:
+996 772 251 700 Азыр катталыңыз